SEMINARIUM „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ”

Seminarium odbyło się 15 grudnia 2015 w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców. Wydarzenie zgromadziło prawie 100 osób, rodzin, osób niepełnosprawnych, wolontariuszy, ekspertów i zaproszonych osób z urzędów warszawskich i mazowieckich. Seminarium podsumowywało projekt Krąg Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KW ONI, który był dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.Każda z pięciu organizacji biorących w projekcie przygotowała prezentację jednego Kręgu Wsparcia, która w żywy sposób pokazywała drogę budowania Kręgu. Były zdjęcia, filmy, żywe relacje rodziców, osób niepełnosprawnych, wolontariuszy.  Bardzo autentyczne i wzruszające świadectwa jak ważne i potrzebne są ludzkie relacje. Jednak, aby kompleksowy system zaistniał musi być budowany całościowo. Dlatego p. Marta Jakubiak, zastępca dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy pokazywała tworzony w Warszawie system mieszkań chronionych. A na zakończenie zostały zaprezentowane różne możliwości zabezpieczenia prawno –finansowego przez prawników p. Michała Orzechowskiego  PSOUU i Artura Zawadowskiego, Marcina Gruszkę Kancelaria Weil.

Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Seminarium – Bezpieczna przyszłość

Bezpieczna Przyszłość O-N-I

Mieszkania chronione – przykłady m.st. Warszawa

Prezentacja Weil Pro Bono

Zabezpieczenie prawno-finansowe osób z niepełnosprawnością intelektualną


SEMINARIUM”PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ”

W dniu 24.06 odbyło się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń przy ul. Stara 4, seminarium „Przyszłość zaczyna się dziś”. Przybyło ponad 60 osób. Seminarium przybliżało główne kierunki działania Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną , które stara się wypracować w Warszawie model systemowej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną „od urodzenia do wieku podeszłego”. Wprowadzenie do historii i działań Forum zrobiły Zofia Pągowska, Teresa Serafin i Lidia Klaro Celej. Forum przez ponad 2 lata pracy koncertowało się na m.in. na sferze edukacji – styku szkół z placówkami wsparcia i rynkiem pracy, wypracowanie koncepcji Punktu Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz systemem zabezpieczenia społecznego i prawno-finansowego dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prezentacja Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Następnie Małgorzata Bortko zaprezentowała projekt Kręgów Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie KW ONI. Filozofia kręgu wsparcia to innowacyjny, a zarazem prosty w założeniach koncept lokalnej sieci oparcia społecznego i budowania solidarności na co dzień. Zakłada stworzenie na poziomie lokalnym najprostszej struktury społecznej (życzliwych osób) wokół ONI. Projekt czerpie inspirację z kanadyjskiego modelu realizowanym przez organizację PLAN ( Planeed Lifetime Advocacy Network). Twórcy tego modelu podczas wizyty w Polsce zaprezentowali jego idee, formy realizacji działań oraz znakomite efekty pracy. Pokazano polską wizję „Kręgu Wsparcia” poprzez stworzenie pilotażowego modelu Kręgu Wsparcia ONI włączającego 15 rodzin współpracujących z organizacjami w ramach WFIONI.

Prezentacja Kręgu Wsparcia ONI

Ostatni głos na seminarium zabrali ekspertka ds. finansów Anna Żmigrodzka – Szymańska oraz Artur Zawadowski z kancelarii Weil, Gotshal & Manges Polska. W czasie prezentacji pokazywano wyzwania w zakresie wypracowania rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na czas gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie. Czyli co się stanie z osobą niepełnosprawną kiedy rodzice/opiekunowie umrą? Jest to podstawowe pytanie jakie zadają sobie wszystkie rodziny, w których żyją osoby z niepełnosprawnością. Pokazywano możliwe rozwiązania np. rachunek powierniczy czy fundację powierniczą.

Prezentacja kancelarii Weil, Gotshal & Manges Polska


POLSKO- KANADYJSKIE SEMINARIUM „PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ”

Seminarium dotyczyło systemowego wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich bliskich, odbyło się 22 kwietnia 2013 w Centrum Łowicka w Warszawie. Spotkanie ukierunkowane było na szukanie szans i możliwości, empowerment, praktykę, zorganizowane zostało w ramach inicjatywy Ashoki „Innowacje – inna perspektywa”, przy współpracy partnerów: Warszawskiego Forum na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Stowarzyszenia BORIS/Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej, Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszenia Szkoła Liderów – Programu Liderzy PAWF. Na sali spotkały się osoby reprezentujące kilkadziesiąt organizacji społecznych zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, także same osoby niepełnosprawne intelektualnie. Była przestrzeń na dzielenie się doświadczeniami, budowanie relacji, rzeczywisty kontakt.
Merytoryczny „kręgosłup” wydarzenia stanowiły wystąpienia osób reprezentujących różne modele i systemy wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Został zaprezentowany tworzony przez Warszawskie Forum na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną model systemowej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną „od urodzenia do wieku podeszłego” w Warszawie. Założenia modelu przedstawiły – inicjatorka Forum p. Zofia Pągowska i prof. Oświaty p. Lidia Klaro-Celej. Toruński, sprawdzony już system wsparcia w obszarze zatrudnienia prezentował, Jan Młynarczyk. Kanadę i kanadyjski model planowania i zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną i tych będących w „społecznej izolacji” reprezentowali Al Etmanski oraz Vickie Cammack, przedsiębiorcy społeczni Ashoki z Kanady.

Główna teza podnoszone przez wszystkich prelegentów: jedynym sposobem zbudowania trwałego systemu „wychodzenia z izolacji” osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich bliskich, jest oparcie się na sieciach powiązań – ludzi i wszelkich zasobów. Zarówno polscy prelegenci, jak również goście z Kanady dawali dowody na to, że skuteczny system jest wtedy, kiedy opiera się na prawdziwym zaangażowaniu ludzi (relacje i motywacje) oraz wypracowuje mechanizmy stawiające na usamodzielnanie osób niepełnosprawnych intelektualnie – życiowe, fizyczne, także finansowe. Prelegenci postawili na praktykę – np. analizowali koszty izolacji społecznej i ekonomicznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich bliskich w porównaniu do zbudowania systemu rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie jako pracowników, a firm/organizacji/instytucji jako ich stałych pracodawców.

Więcej na temat kanadyjskich rozwiązań i możliwości ich adaptacji w Polsce można znaleźć tutaj:
https://skydrive.live.com/?cid=a46f5918f87bb5d6&id=A46F5918F87BB5D6%21434

Al Etmanski oraz Vickie Cammack, założyciele organizacji społecznej Planned Lifetime Advocacy Network (www.plan.ca), są również współautorami specjalnego planu oszczędnościowego dla osób niepełnosprawnych – Registered Disability Savings Plan (RDSP http://rdsp.com/). RDSP to produkt finansowy dostępny w Kanadzie od grudnia 2008 roku. Aby sieć wsparcia osoby niepełnosprawnej działała jeszcze bardziej efektywnie, Etmanski i Cammack stworzyli internetowy serwis społecznościowy Tyze.com umożliwiający współpracę wszystkich osób, które opiekują się niepełnosprawnym: krewnych, przyjaciół, lekarzy, pracowników opieki społecznej czy wolontariuszy.